Politika povrata

Politika povrata

1. Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji

Korisnik/kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana kada je on ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, preuzeo proizvod.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, mora obavijestiti GLORIA PULCHRITUDO o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji prije isteka prethodno navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na društvo GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb) ili putem e-maila na e-mail adresu approvedtatjana@gmail.com, u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca, a može koristiti i obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji korisnik/kupac može ispuniti i poslati putem e-maila na prethodno navedenu e-mail adresu, u kojem će mu slučaju GLORIA PULCHRITUDO bez odgađanja putem e-maila dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji.

Ako korisnik/kupac jednostrano raskine Ugovor o kupoprodaji, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana kada GLORIA PULCHRITUDO na adresu approvedtatjana@gmail.comzaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji. Povrat novca bit će izvršen na IBAN koji je korisnik naveo u obrascu za jednostrani raskid Ugovora. Povrat novca za proizvode dostavljene kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, GLORIA PULCHRITUDO može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen.

Kupac je dužan proizvode vratiti na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je GLORIA PULCHRITUDOuputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji. Izravne troškove povrata proizvoda snosi korisnik/kupac.

Korisnik/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ukoliko GLORIA PULCHRITUDO prilikom primitka vraćenog proizvoda utvrdi da je došlo do korištenja (umanjenja vrijednosti) proizvoda, po primitku vraćenog proizvoda izvršiti će procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca biti isplaćen kupcu. U takvim situacijama GLORIA PULCHRITUDO će kontaktirati kupca i pokušati pronaći obostrano najprihvatljivije rješenje.

Ukoliko vraćeni proizvodi, bez obzira na pakiranje i redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, budu zaprimljeni s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg GLORIA PULCHRITUDO nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), GLORIA PULCHRITUDO nije dužan  izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu.

2. Zamjena proizvoda

Ako kupcu proizvod iz opravdanog razloga ne odgovora, može zatražiti zamjenu proizvoda iste vrste bez plaćanja dodatne naknade za isporuku novog proizvoda kojeg će poslati GLORIA PULCHRITUDO, a sve pod uvjetom da korisnik/kupac vrati GLORIA PULCHRITUDO izvorno naručeni proizvod o svom trošku.

Korisnik/kupac ima prethodno navedeno pravo neovisno o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, koje i dalje postoji.

Navedenu zamjenu proizvoda iste vrste kupac može zatražiti slanjem e-maila na e-mail adresu approvedtatjana@gmail.com. U navedenom e-mailu kupac/korisnik trebao bi navesti koji proizvod bi trebalo dostaviti umjesto vraćenog proizvoda. Navedeno je moguće pod uvjetom da je riječ o istom proizvodu  ili proizvodu iste vrste, a čija istaknuta cijena na GLORIA PULCHRITUDO online trgovini je jednaka cijeni kupljenog proizvoda. Proizvod se vraća zajedno sa potvrdom o primitku izravnog proizvoda na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik/kupac GLORIA PULCHRITUDO uputio zahtjev za zamjenu. Izravne troškove povrata proizvoda koji je potrebno zamijeniti snosi kupac.

Zahtjev za zamjenu smatra se narudžbom te isti uređuju odredbe ovih Uvjeta prodaje, uključujući ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji. Ukoliko u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisnik/kupac GLORIA PULCHRITUDO uputio zahtjev za zamjenu, proizvod ne bude vraćen na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, odnosno kupac ne pošalje potvrdu o slanju proizvoda na e-mail approvedtatjana@gmail.comsmatrat će se da je korisnik/kupac odustao od podnesenog zahtjeva za zamjenu.

3. Reklamacije i prigovori

Korisnik/kupac ima u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača pravo izjaviti prigovor ili reklamaciju vezanu za nedostatke proizvoda.

Korisnik/kupac dostavlja pisani prigovor na e-mail approvedtatjana@gmail.com ili putem pošte na adresu GLORIA PULCHRITUDO j.d.o.o., Dankovečka ulica 9, 10000 Zagreb, uz naznaku broja računa i opisa nedostatka.

GLORIA PULCHRITUDO će na sve zaprimljene prigovore odgovoriti u što kraćem roku, no najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije, GLORIA PULCHRITUDO će izvršiti povrat uplaćenog iznosa, popust ili zamjenu proizvoda.

Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije, kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

GLORIA PULCHRITUDO vrši prikupljanje reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi GLORIA PULCHRITUDO.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

4. Ispunjenje ugovora o kupoprodaji

GLORIA PULCHRITUDO je dužan korisniku/kupcu ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose korisnika/kupca i GLORIA PULCHRITUDOprimjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od godinu dana od dana prijelaza rizika na kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, a GLORIA PULCHRITUDO smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi GLORIA PULCHRITUDO.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka od godinu dana od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na korisnika/kupca odnosno treću osobu kojoj je proizvod dostavljen kao poklon, troškove vještačenja snosi korisnik/kupac ili GLORIA PULCHRITUDO, ovisno o rezultatu vještačenja.

Uvjeti komercijalnog jamstva kojim se GLORIA PULCHRITUDO obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati proizvod ako on ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu obvezujuće je za GLORIA PULCHRITUDO u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu uz svaki pojedini proizvod za koje se daje komercijalno jamstvo u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda.

Kupac je dužan platiti cijenu kupljenih proizvoda i troškova dostave ukoliko su isti uključeni u ukupnu vrijednost narudžbe, te preuzeti kupljene proizvode prilikom isporuke.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, a koje nastane kao rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode i obilježja proizvoda.